پروژه معارف اسلامی در مورد واقع گرایی. doc

                نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۹۵ صفحه   چکیده: اصطلاح «واقع‌گرايي» در فلسفه عام و فلسفه حقوق داراي معاني گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانكه خواننده از معاني متعدد آن به شگفتي مي‌آيد. براي مثال، مكاتب حقوق طبيعي با تأكيد بر حقوق از پيش موجود كه با ابزار عقل كشف مي‌شود، در زمره مكاتب واقع‌گرا مي‌آيد و از سوي ديگر، با اعتقاد به آرمان عدالت كه راهنمايي حقوق را در دست دارد، مكتبي ايده‌آليستي به شمار مي‌رود. معني واقع‌گرايي در مكتب «واقع‌گرايي آمريكايي» نيز تنها با معني آن در زبان روزمره قرابت دارد و اين مكتب را به اعتبار اين كه قواعد حقوقي از پيش موجودرا نفي مي‌كند، مي‌توان در گروه مكاتب نامگرا آورد. از سويي، بايد دانست كه مكاتب فكري فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مكاتب فلسفي است و به همين دليل، تشتت و پراكندگي معاني «واقع‌گرايي» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نيز كشيده شده است. در اين رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفي واقع‌گرايي …

پروژه معارف اسلامی در مورد واقع گرایی. doc در سایت DOCZ.ir


لینک منبع و پست :پروژه معارف اسلامی در مورد واقع گرایی. doc
http://docz.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-doc/
mehrann